Çerez Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ‘ Veri sorumlusu’ Güven Film Plastik Ambalaj A.Ş. (Güven Ambalaj), müşterilerine, çalışanlarına ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu hususta yürürlükte bulunan mevzuata uygun bütün önlemlerin alınmasına büyük özen göstermektedir.

1.1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası (Politika) ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun ve ya KVKK) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve korunması, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır. İşbu Politika’da yer alan hüküm ve ilkeler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikte olan, ilgili kişilerden doğrudan elde edilen veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ve esas alınan ilkeleri kapsar.

Kişisel verilerin işlenmesinde ve korunmasında, Güven Ambalaj yetkilileri, çalışanları ve Güven Ambalaj tarafından işlenen verilere erişimi olan üçüncü kişiler, İşbu Politika’da belirlenen ilkelerle bağlıdır. Güven Ambalaj kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 1. TANIMLAR

İşbu Politika’da kullanılacak hukuki ve teknik terimler aşağıda açıklanmıştır.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

3..KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. TEMEL İLKELER

Güven Ambalaj Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmakta ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

3.2.KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

Güven Ambalaj, aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verileri KVKK m.5 ve İşbu Politika’nın 3.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI maddesi uyarınca işlemektedir.

 • Kimlik (ad soyad, anne baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, tc kimlik no vb.)
 • İletişim (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no vb.)
 • Lokasyon (bulunduğu yerin konum bilgileri)
 • Özlük (bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb.)
 • Hukuki İşlem (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi)
 • Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi)
 • Fiziksel Mekân Güvenliği (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi)
 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
 • Risk Yönetimi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)
 • Finans (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi)
 • Mesleki Deneyim (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri vb.)
 • Pazarlama ( anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar gibi)
 • Diğer Bilgiler (kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri gibi)

3.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Güven Ambalaj, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olması halinde veya Kanun’da öngörülen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlemektedir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. Kişisel verileriniz;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında işlenebilecektir.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşbu Politika’nın 3.2.KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU maddesinde sayılan kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, ölçülülük, belirlilik ve açıklık ilkeleri gereğince aşağıda sayılan meşru amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz,

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Yönetimi (Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi),
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi. İş Sağlığı /Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Yetenek /Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

(Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi),
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili kuruluşlarla ilgili süreçlerin işletilebilmesi için mevzuattan kaynaklanan sebeplerle bilgi paylaşılması amaçları ile işlenebilecektir.

3.3.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Güven
Ambalaj 
, Kanun ve ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülmesi halinde, kişisel verilerinizi bu süre ile sınırlı olarak saklar. Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenleme olmaması halinde kişisel verileriniz işlenme amacına uygun olarak sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklanmakta, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verileriniz, iş, yasal veya düzenleyici amaçlar için artık gerekli olmadığında veya güncelliğini yitirdiğinde, Güven Ambalaj sistemlerinde güvenli bir şekilde imha edilmekte veya bu sistemlerden silinmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz işbu Politika’nın 3.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI’nda ve KVKK m.8’de sayılan şartların bulunması halinde, Güven Ambalaj tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Güven Ambalaj, kişisel verileri iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak iş ortaklarıyla, tedarikçilerden hizmet temin edilmesi halinde, gerekli hizmetin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerle, destek hizmeti veya hizmet alınan üçüncü kişilerle, yetkili avukatlar veya hukuk büroları ile, yeminli mali müşavirler ile, iç yönetim veya personel yönetimi amaçları için gerekli olması durumunda ve ticari faaliyetleri yürütmek çerçevesinde mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilerle ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşların hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilir.

Kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarıldığında, asıl olarak toplanma amacı ile ve bu Politika uyarınca, yürürlükteki her türlü gizlilik ve veri koruma kanunları ile uyumlu olacak biçimde kullanılmaktadır.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine Güven Film Plastik Ambalaj A.Ş. iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilecektir.

İşbu Politika, www.guvenpackaging.com sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

 

 GİZLİLİK POTİKASI ve KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen, www.guvenpackaging.com kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

İşbu Web Sitesi (www.guvenpackaging.com  SİTE olarak anılacaktır) ‘nin yasal sahibi  Güven Film Plastik Ambalaj A.Ş.

(Güven Ambalaj olarak anılacaktır) olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Güven Ambalaja aittir.

Herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi (KULLANICI), aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 www.guvenpackaging.com web sitesinin münhasır hak sahibi olan Güven Ambalaj bu koşullarda her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş Kullanım Koşulları metninin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır.

1-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Ziyaret etmekte olduğunuz bu sitedeki tüm içerik; sadece ziyaretçileri/kullanıcıları bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. SİTE içeriğini oluşturan her türlü yazılı ve görsel içerik, bilgi ve belge, logo-ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve diğer haklar, tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Güven Ambalaj veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu SİTE’ ’nin ziyaret edilmesi veya bu SİTE’’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. İşbu SİTE’de yayınlanan ve Güven Ambalaj tarafından oluşturulan fotoğraflar, video görüntüleri ve diğer yazılı ve görsel materyaller telif hakkına tabidir. Bu içerik ve eserlerin, telif hakkı sahibinin açık ve yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kullanılması, uyarlanması, iktibası, kopya edilmesi, değişiklik (tahrifat) yapılması, dağıtılması, teşhiri, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen işlemlere aracılık edilmesi, yapılmasının ve/veya aracılık edilmesinin kolaylaştırılması yasaktır. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle, Güven Ambalaj herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

2-İÇERİK SORUMLULUĞU VE FERAGATNAME

Güven Ambalaj, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Güven Ambalaj tarafından SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. SİTE üzerinden, Güven Ambalaj ‘ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Güven Ambalaj’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların kendi sorumluluğundadır.

KULLANICI SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından, spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım vegüncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Güven Ambalaj sorumlu değildir. SİTE, mevcut şekliyle kullanıma sunulmuş olup, internet sitesiyle ilgili açık ya da zımni hiçbir taahhüdümüz bulunmamaktadır. Servis ya da veri kaybı dahil olmak üzere SİTE’nin kullanımından kaynaklanabilecek tüm zararların risk ve sorumluluğu KULLANICI’ya aittir. SİTE’nin kullanımından kaynaklanan (ihmalden kaynaklananlar da dahil olmak üzere) doğrudan, dolaylı, hususi, arızi, cezai ve diğer hiçbir zarardan Güven Ambalaj  sorumlu değildir.

3- MÜCBİR SEBEPLER

Güven Ambalaj, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde SİTE üzerinden gerçekleştirilen işlemin kesintiye uğraması, hata, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu ‘KULLANIM KOŞULLAR”nın geç ifa edilmesi veya ifa edilememesi halinde, Güven Ambalaj’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

4- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

KULLANIM KOŞULLARI’nda belirtilen hükümler, Türk Hukuku’na uygun düzenlenmiş olup, hükümlerden herhangi birinin herhangi bir sebeple bir Türk yargı mercii nezdinde uygulanabilirliğini kaybetmesi halinde, ilgili hüküm yasalar çerçevesinde hükmün esas amacı gözetilerek yorumlanacak ve diğer tüm yargı merciilerinde Kullanım Koşulları’nın tamamı geçerli ve yürürlükte kalacaktır. İşbu ” KULLANIM KOŞULLARI “ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim Bilgilerimiz

E-Bülten

En son haberler ve makalelerimiz için kaydolun. Size spam postalar göndermeyeceğiz.

WhatsApp İletişim Hattı.